Nasi Pedagodzy:

elżbieta sołtys jpg
mgr Elżbieta Sołtys
Pedagog, Terapeuta Uzależnień
avatar
mgr Anita Snopińska
Pedagog, Terapeuta EEG Biofeedback
Jacek Podsiadło zdj
Mgr Jacek Podsiadło
Pedagog, Psycholog
Marzena Słaboń zdj
mgr Marzena Słaboń
Pedagog Resocjalizacyjny, Terapeuta Uzależnień
Sebastian Kołodziej zdj (2)
mgr Sebastian Kołodziej
Pedagog Resocjalizacyjny, Psychoterapeuta, Terapeuta Uzależnień
Radosław Ściślicki zdj
mgr Radosław Ściślicki
Pedagog Resocjalizacyjny, Terapeuta Uzależnień

Pedagog Zawiercie

Zapraszamy do Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu na spotkanie z pedagogiem. Jest to osoba posiadająca wykształcenie i umiejętności, które pozwalają jej świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży. W naszym centrum pedagog współpracuje ściśle z innymi specjalistami, takimi jak psycholog czy psychiatra, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla młodych ludzi. Zadaniem pedagoga jest diagnozowanie trudności uczniów, planowanie działań mających na celu ich przezwyciężenie oraz prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych. Pedagog może również udzielać wskazówek rodzicom, nauczycielom i innym osobom zaangażowanym w proces wychowawczy.

Wsparcie pedagogiczne w Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej obejmuje:

 1. Udzielanie porad i konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym oraz środowisku edukacyjnemu.
 2. Wspieranie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych.
 3. Pomoc w określaniu mocnych i słabszych stron dziecka w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej.
 4. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka.
 5. Wskazywanie przyczyn trudności ucznia w nauce.
 6. Diagnozowanie specyficznych zaburzeń w czytaniu, pisaniu i liczeniu.
 7. Wskazywanie konkretnych sposobów uczenia się, w tym diagnoza stylów uczenia się u danego ucznia.
 8. Wskazywanie form pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
 9. Wspieranie ucznia zdolnego.

Z jakich metod korzysta pedagog?

W pracy z dziećmi i młodzieżą pedagog korzysta z różnorodnych metod, które pozwalają na indywidualne podejście do każdego przypadku. Wśród nich znajdują się techniki obserwacji i analizy sytuacji, a także metody pracy indywidualnej i grupowej. Ogromne znaczenie ma diagnoza pedagogiczna, która pozwala na określenie indywidualnych potrzeb ucznia oraz jego możliwości rozwojowych. Prowadzimy również zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży. Ponadto pedagog może wspierać uczniów w radzeniu sobie z problemami związanymi z przemocą rówieśniczą, dyskryminacją czy wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo, w Poradni pedagodzy prowadzą:

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z deficytami w rozwoju, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu.
 2. Terapię ręki poprawiającą sprawności motoryczne i grafomotoryczne.
 3. Zajęcia usprawniające funkcje poznawcze warunkujące uczenie się.
 4. Pracę z uczniem zagrożonym uzależnieniem od mediów elektronicznych.
 5. Treningi pamięci i koncentracji uwagi, terapia EEG-Biofeedback.
 6. Treningi czystości małego dziecka, czyli odpieluchowanie.
 7. Terapię dziecka moczącego się.
 8. Terapię wybiórczości pokarmowej.